Sinaida
(Naim x Satara/Tabak)

2011.09.21

2011.09.16

2010.10.10


2010.08.29